Adoptievoorwaarden

Lees de adoptievoorwaarden van Stichting Help een Hond goed door.

De adoptie gebeurt op basis van onderstaande adoptievoorwaarden, welke worden overeengekomen tussen de adoptant en Stichting Help een Hond:

1) Verzorging en veiligheid

a) De adoptant zal de hond goed behandelen, wat inhoudt dat de hond leeft als gezinshond/gezelschapshond in huis en nooit buiten of in een buitenkennel moet verblijven.
b) De hond wordt dagelijks minimaal vier keer uitgelaten en krijgt voldoende lichamelijke en geestelijke stimulatie.
c) De hond is per dag niet langer dan 4 uur alleen thuis.
d) De adoptant zal de hond de eerste maanden niet los laten lopen.
Het los lopen moet, na gewenning, eerst geoefend worden op een veilig, afgesloten terrein. Daarna kan dit buiten dit afgesloten terrein aan een lange lijn. Sommige honden, bijvoorbeeld met een flink jachtinstinct of honden die angstig zijn/blijven kunnen nooit los lopen.
e) De adoptant zal het verplichte veiligheidstuigje aanschaffen en minimaal de eerste drie maanden na aankomst gebruiken, en langer als de hond buiten met vluchtgedrag reageert op spannende situaties.
f) De adoptant zal geen gebruikmaken van mechanische hulpmiddelen, zoals een anti-blafband of een slipketting.
g) Indien er gebruik moet worden gemaakt van specialisatie door derden, denk aan (interne)gedragstherapie, gaat dit in overleg met Help een Hond. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de adoptant.
h) De adoptant is verplicht om (als de hond er aan toe is) een cursus met de hond te volgen.

2) Medisch

a) Help een Hond verplicht zich de adoptant uitgebreid en eerlijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond, zover bekend is ten tijde van het sluiten van de adoptieovereenkomst.
b) De adoptant realiseert zich dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst m.b.t. de gezondheid en het karakter van de hond.
c) De hond is ingeënt en ontwormd bij vertrek uit Roemenië. De herhalingsvaccinaties worden door de adoptant gegeven in overleg met de eigen dierenarts.
d) De hond dient bij ziekte behandeld te worden door een dierenarts. De kosten zijn voor rekening van de adoptant.
e) In geval van een besluit tot euthanasie zal de adoptant dit van tevoren bespreken met Help een Hond. Euthanasie mag bij acute gezondheidsproblemen uitsluitend door een dierenarts, en ná toestemming van Help een Hond worden uitgevoerd tenzij de benodigde toestemming extra lijden voor de hond betekent.
f) Wanneer een teefje nog niet gesteriliseerd is, verplicht adoptant zich dit binnen een jaar na adoptiedatum alsnog te doen. Bij reuen is in overleg met de dierenarts en afhankelijk van leeftijd en gedrag over een castratie te beslissen. Over de beslissing wordt Stichting Help een hond geïnformeerd.
Er mag in geen geval gefokt worden met de adoptiehond. De kosten voor castratie of sterilisatie komen voor rekening van de adoptant
g) De adoptant zal Help een Hond op de hoogte te houden over veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond.

3) Registratie en informatie

a) De adoptant zal binnen twee weken na aankomst van de hond, zorgdragen voor een invoermelding en registratie (bij NDG) van het chipnummer bij de dierenarts op naam van de adoptant. De adoptant is hierbij gemachtigd in Nederland het UBN van Stichting Help een Hond te gebruiken.
De adoptant stuurt een bevestiging van de registratie per e-mail door aan Help een Hond.
b) De adoptant is bekend met de tips hoe vermissingen kunnen voorkomen en de tips hoe om te gaan met vermissingen. De adoptant verplicht zich om weglopen/vermissing van de hond onmiddellijk telefonisch en per e-mail aan Help een Hond te melden. Er moet in dit geval zo snel mogelijk een zoekactie worden gestart en een zoekteam worden ingeschakeld. Een vrijwilliger van Help een Hond zal advies geven.
c) De adoptant wordt verzocht bij verhuizing de nieuwe adresgegevens door te geven aan Help een Hond. Dit geldt ook voor een wijziging van het emailadres.
d) De adoptant zal in geval van overlijden van de hond Help een Hond informeren.

4) Einde adoptieovereenkomst

a) De overeenkomst eindigt bij de overdracht van de hond aan een andere adoptant of opvanger of bij overlijden van de hond. Voordat een hond met gedragsproblemen terug gegeven wordt is het verplicht een gediplomeerde gedragstherapeut in te schakelen. Het verslag van de gedragstherapeut is Stichting Help te overhandigen/mailen. De kosten gaan ten laste van de adoptant. De adoptant realiseert zich dat het langere tijd (maanden) kan duren tot een opvangplek voor de hond beschikbaar is, maar dat Help een Hond haar uiterste best doet om te helpen om een goede oplossing te zoeken voor de hond. De adoptant helpt zelf actief mee bij het zoeken van een geschikte plek voor de hond. De betaalde adoptiebijdrage en aanschaf van eventuele lijnen, een halsband en tuigje worden niet gerestitueerd. De hond heeft bij de overdracht geldige vaccinaties en een door een dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring. Kosten voor eventuele dierenartskosten zijn ten lasten van de adoptant.
b) Het is niet toegestaan dat de hond door adoptant wordt herplaatst of dat de hond zonder overleg wordt afgestaan aan derden.
c) Indien de adoptant geen zorg meer kan dragen voor de hond om wat voor reden dan ook neemt de adoptant per e-mail contact op met Help een Hond. De adoptant realiseert zich dat er niet direct een opvangplek voor de hond is, maar dat Help een Hond haar uiterste best doet om te helpen om een goede oplossing te zoeken voor de hond. De adoptant helpt zelf actief mee bij het zoeken van een geschikte plek voor de hond. De betaalde adoptiebijdrage en aanschaf van eventuele lijnen, een halsband en tuigje worden niet gerestitueerd. De overdracht van de hond, plaats en tijdstip, zal gebeuren in overleg met Help een Hond. De adoptant is verplicht om de safe code voor de chipregistratie aan Help een Hond te overhandigen. Door overdracht van de hond eindigt de adoptieovereenkomst. De adoptant blijft de zorg voor de hond houden totdat er een geschikte opvangplek is gevonden.
De adoptant kan Help een Hond niet verplichten om de hond eerder terug te nemen en mag de hond gedurende deze tijd niet uit huis plaatsen. De adoptant realiseert zich dat Help een Hond bestaat uit een team van vrijwilligers.

5) Niet nakomen adoptieovereenkomst

a) Help een Hond is te alle tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van deze voorwaarden.
b) Bij niet-nakoming van adoptant van enige bepaling van deze voorwaarden – ondanks schriftelijke waarschuwing van Help een Hond – heeft Help een Hond het recht de hond zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats de hond zich op dat moment ook mag bevinden.
c) In het geval dat de adoptant, na opeising van de hond door Help een Hond, de hond niet onmiddellijk wil of kan afgeven, dan wel wanneer Help een Hond niet binnen drie dagen van opeising door adoptant in het bezit gesteld van het dier, verbeurt adoptant een direct opeisbare boete van € 450,- euro ineens en € 50,- euro per dag voor iedere dag der niet nakomen van deze bepaling, onder verminderd het recht van Help een Hond om de meer geleden schade te eisen.

6) Overige bepalingen

a) De adoptant ontslaat Help een Hond van alle aansprakelijkheid, na adoptie van de hond, waaronder voor enige schade toegebracht door de hond direct of indirect. Hieronder valt elke vorm van materiële, financiële, psychische of fysieke schade door de hond aan de adoptant, de gezinsleden, derden of hun eigendommen, of schade aan de hond zelf, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft. Adoptant is hiervoor geheel verantwoordelijk.
De hond is vaak meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering.
b) De adoptant betaalt de (eventuele) hondenbelasting, chipregistratie en dierenartskosten.
c) De adoptant ontslaat Help een Hond van alle aansprakelijkheid voortkomende uit een lichamelijke of psychische afwijking van de hond en voor ziektes en gebreken van de hond (o.a HD, ED, entropion) die na adoptie naar boven komen. Als blijkt dat de hond gebreken heeft die voor de adoptie al aanwezig moeten zijn geweest dan betaald Stichting Help een Hond een bedrag maar dat zal nooit hoger zijn dan de betaalde adoptiebijdrage.
d) De adoptant zal indien nodig een huisdierenverzekering afsluiten om zich tegen medische kosten te verzekeren.

Stichting Help een Hond

Home – Help een hond

🐶❤️ Volg ons op❤️🐶

Facebook https://www.facebook.com/helpeenhond

Instagram https://www.instagram.com/helpeenhond